موارد منع تزریق سلول های بنیادی

در چه افرادی تزریق سلول های بنیادی توصیه نمی شود؟

برای متقاضی با شرایط زیر تزریق سلول های بنیادی توصیه نمی شود:

برای متقاضی با شرایط زیر تزریق سلول های بنیادی توصیه نمی شود:

Stem Cell Infusion Is NOT Recommended For

1. دیابت کنترل نشده و یا هر بیماری سیستمیک دیگر

2. بیماری های ترمینال(بیماری هایی که قابل درمان نیستند) یا سرطان

3. متقاضی که در یکی دیگر از آزمایش تحقیقاتی دارویی ثبت نام کرده و یا در حال انجام آن طی مدت (3) ماه می باشد.

4. سابقه مصرف الکل شدید یا مصرف مواد مخدر در عرض 3 ماه پس از غربالگری

5. مقدار هموگلوبین خون کم باشد.

6. زنان باردار و یازنانی که شیر می دهند

7. بیمارانی که آزمایش ایدز یا ویروس هپاتیت B آنها مثبت باشد.

توجه: تزریق سلول های بنیادی قابل انجام ,باید از طریق رژیم غذایی مناسب و شیوه زندگی تحت کنترل قرار گیرد .